Formuláře

 
 
 
email info@streetjoy.cz mobil +421 948 509 122
 
 
 
 

Reklamační řád

e-shopu: https://www.streetjoy.cz/   

 

Obecná ustanovení

1. Altcore s.r.o., Sreznevského 20, 83103 Bratislava, Slovenska republika, IČ: 44651 945, DIČ: 202279 4433, DIČ: CZ 20 2279 4433, statutární orgán: Peter Kolev (jednatel) (dále jen "prodávající") provozuje internetový obchod (dále jen "e-shop") prostřednictvím webové stránky: http://www.streetjoy.cz/, ve kterém nabízí svým zákazníkům zboží ke koupi na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku.

2. Tento reklamační řád navazuje a doplňuje Všeobecné obchodní podmínky, které upravují prodej zboží prostřednictvím e-shopu na webových stránkách.

3. Reklamační řád popisuje spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím s ohledem na případné vady zboží, jejich uplatnění a nároky, které z nich plynou.

4. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Objednáním zboží od prodávajícího potvrzuje seznámení se s obsahem uvedeného reklamačního řádu a všeobecných obchodních podmínek.

5. Jako doklad o koupi vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura). Pokud není vystaven samostatný záruční list, slouží jako záruční list příslušný nákupní doklad (dále jen "záruční list").

6. Výše uvedená ustanovení se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel ale osoba, která nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. 

7. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 250/2007 Sb v platném znění, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

Záruční doba

1. U všeho zboží kupovaného na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle §623 Občanského zákoníku.

3. Prodávající může zákonnou dobu prodloužit. Délka prodloužené záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Pokud v záručním listě není vyznačena jiná záruční doba, platí lhůta 24 měsíců.

4. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40 / 1964  § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. (U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.)

5. Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

6. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, pokud nebudou uplatněna v záruční době.


Záruční podmínky

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3. Výjimky ze záruky:
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím zboží nebo z důvodu vyšší moci, živelní události apod. ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v neodpovídajících podmínkách,
c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
d) provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

5. Pokud prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodávajícímu vše, co dostal, tj i zboží přijat jako dar.

6. Kupující může uplatnit reklamaci: 
a) Altcore s.r.o., Sreznevského 20, 83103 Bratislava, Slovenská republika (odesláním zboží spolu s dokladem o koupi).
Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doložit doklad o reklamaci. Na reklamačního listu musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

7. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základné předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6. Pokud věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

8. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

9. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech jak je uvedeno výše.

10. Určení způsobu vyřízení reklamace: Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv spotřebitel uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace :
a) ihned, 
b) v složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace
c) v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12. Za vyřízení reklamace se považuje: 
a) předání nebo odeslání nového nebo opraveného zboží kupujícímu, popř. doručení informace, že je zboží připraveno k vyzvednutí,
b) odeslání finančních prostředků odpovídajících slevě z ceny zboží či vrácené kupní ceně kupujícímu, popř. odeslání informace pro kupujícího, že příslušná částka je pro něj připravena k vyzvednutí.

13. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. 

14. Reklamace do 12 měsíců od koupě: Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení by odůvodňovalo zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. 

15. Reklamace po 12 měsících od koupě: Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze odmítnout.

16. Náklady na odborné posouzení : Pokud spotřebitel zašle zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese vždy prodávající, tedy po celou dobu záruční doby bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud je však zboží zasláno na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci nebo autorizované nebo akreditované osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je prodávající povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace. 

17. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů prodávajícího a spotřebitele uveden popis vady a zda spotřebitel požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na povaze vady, jakož i datum uplatnění reklamace.

18. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, např. telefonicky, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli co možná nejdříve, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem, např. e-mailem. 

19. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva nebo e-mailová zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání. 

20. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

21. Součinnost kupujícího: Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně jakoukoli součinnost k ověření existence reklamované vady pokud její odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže zboží). Kupující je také povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čistý v řádném obalu v souladu s hygienickými předpisy nebo obecními hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. 

22. Kupující si je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

23. Informace o možnostech uplatnění a vyřízení reklamace / reklamací poskytuje prodávající nejen osobně na adrese provozovny ale i elektronicky a telefonicky:

Adresa: Altcore s.r.o., Sreznevského 20, 83103 Bratislava, Slovenska republika.
Email: info@streetjoy.sk  
tel .: +421 948 509 122 (Po-Pá od 8:00 do 17:00)

Pro zásilky z CZ:

Zásilkovna.cz
ID 93489213
U Arborky 696
190 15 Praha – Satalice

Princip fungování služby:

a.) Zákazník přinese zásilku na výdejní místo Zásilkovny (podací místa) a nadiktuje identifikátor ID 93489213 obsluze. O ostatní se postaráme my!

nebo

b.) Zákazník zašle zásilku poštou či jiným místním dopravcem na zpětnou adresu Zásilkovny. Do adresy je pouze nutné uvést vámi zaslaný identifikátor. Zásilku je nutné zabalit do neprůhledné fólie nebo dalšího neprůhledného balení. Pozor – nesmí se to odeslat na dobírku!

24. Podle § 11 zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo v případě, že dojde ke sporu s prodávajícím, poté, co využije všechny možnosti na vyřešení sporu, obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu, jehož hodnota bude vyšší než 20, - €. Právní úprava se vztahuje nejen na spory "domácí", ale i na spory "přeshraniční", tj spory mezi zahraničními spotřebiteli a prodávajícími na území ČR.

25.     Orgánem alternativního řešení sporů je:
Slovenská obchodní inspekce
Ústřední inspektorát
Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů
Prievozská 32, pp 29
827 99 Bratislava 27
Slovenská republika

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk 

26. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

27. Spotřebitel může využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a na získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také webovou stránku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event = main.home.chooseLanguage  
 

Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád je platný od 14.08.2016.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předchozího upozornění umístěním jeho nového znění na internetových stránkách e-shopu.

3. Kupující při odeslání objednávky zboží z e-shopu prodávajícího potvrzuje souhlas s tímto platným reklamačním řádem.

 
 

Formuláře

Formulář na vrácení zboží: .PDF